مقاله استفاده از اطلاعات مغناطيسي هوائي با کيفيت بالا جهت تهيه نقشه زمين شناسي سنگهاي ويليا ما در بلوک الري استرالياي جنوبي به منظور اکتشاف افقهاي معدني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله استفاده از اطلاعات مغناطيسي هوائي با کيفيت بالا جهت تهيه نقشه زمين شناسي سنگهاي ويليا ما در بلوک الري استرالياي جنوبي به منظور اکتشاف افقهاي معدني :


تعداد صفحات :11

سنگهای پروتروزوئیک پیشین و میانی ویلیاما از غرب ایالت نیوسات ویلزتا شرق استرالیای جنوبی (نقشه کرنه مونا از بلوک الری) گسترش دارد. این توالی از پایین به بالا از مجموعه سنگهای گنایسی و میگماتیت‘ کوارتز و فلدسپات دار‘ کالک سیلیکات دار‘ بیمبا و پسامیتی- پلیتی تشکیل شده است. قسمتهای میانی این توالی از نظرچینه شناسی با واحدهای بلوک بروکن هیل در ایالت نیوسات ویلز که معدن معروف بروکن هیل را در بر داشته مطابقت دارد. سنگهای ویلیاما در ورق 250000 :1 کرنه مونا دارای افق مغناطیسی مشخص است که شامل:1-مجموعه سنگهای کوارتز و فلدسپات دار2- مجموعه کالک سیلیکات دارو 3- سنگهای کالک آلبیت دار(تغییر تدریجی مجموعه 1به 2) می باشد. با استفاده از داده های مغناطیسی این افق مغناطیسی مشخص امکان تهیه نقشه افقهای فلزات پایه بین لایه ای و داخل لایه ای را که رخنمون ندارند فراهم ساخته است. این افقها از عرض جغرافیایی 32ْ جنوبی تا 30َ و 31ْ جنوبی و طول جغرافیایی 140ْ شرقی تا 141ْ شرقی در نقشه های 100000 :1 کالابیتی و مولیونگاری (7200 کیلومتر مربع) گسترش دارند. مجموعه غیر مغناطیسی بیمبا در توالی حاوی کانیهای سولفوری بوده و دارای پتانسیل اقتصادی است که هدف اکتشافی نیز می باشد. محل و موقعیت مجموعه بیمبا را می توان با توجه به محل مجموعه مغناطیسی سنگهای کوارتز و فلاسپات دار و شیب بدست آمده از مدل سازی مغناطیسی استنتاج کرد. افق مغناطیسی مشخص (شاخص مغناطیسی) که یک پدیده محرز در نقشه های مغناطیسی می باشد امکان تهیه نقشه از چینهائی راکه محورشان در جهت شمال شرق- جنوب غرب و شکستگیهای بزرگی را که امتداد آنها شمال غرب- جنوب شرق و شمال شمال شرق-جنوب جنوب غرب است فراهم آورده است.اطلاعات مغناطیسی نشان می دهد که سنگهای ویلیاما از بیرون زدگیهای مختصری درعرض جغرافیایی 32ْ به عرض جغرافیایی 30َو 31ْ و عرض جغرافیایی 31ْ (نقشه 250000 :1) و احتمالا به مناطق مرکزی کراتون کرنه مونا گسترش دارند. منبع بیش از نیمی از آنومالیهای مغناطیسی درنقشه 250000 :1 کرنه مونا سنگهای ویلیما بوده که با رخنمون داشته ‘ و یا نزدیک سطح قرار داشته و یا پوشیده می باشند. نقشه های مغناطیسی از این منطقه وجود انواع مختلف گرانیتهای نفوذی پوشیده را نشان می دهند. عمق منابع مغناطیسی و واکانیکی در سه ربع شرق ورق 100000 :1 بناژری از منطقه کرنه مونا کمتر از 350 متر بوده و تقریباً نیمی از آنها کمتر از 200 متر عمق دارند در چنین اعماقی استخراج مواد معدنی که ممکن است که اقتصادی نیز باشد امکان پذیر است. تعبیر و تفسیر مغناطیسی نشان می دهد که سنگهای ویلیاما در نیمه غربی نقشه 100000 :1 بناژری دراین اعماق کم مشاهده نمی شود. عمق تعیین بوسیله اطلاعات مغناطیسی با اطلاعاتی که از حفاریهائی که بطور پراکنده در منطقه صورت گرفته است هم آهنگی کامل دارد.

لینک کمکی