مقاله تخمين خطر لرزه اي براي منطقه البرز مرکزي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تخمين خطر لرزه اي براي منطقه البرز مرکزي :


تعداد صفحات :11

در مقاله حاضر پس از تهیه لیست مشخصات زلزله ها‘ ضرایب لرزه خیزب bوa برای منطقه البرز مرکزی به روش بیشینه درستنمایی ویچرت محاسبه شده اند. نقشه های خطر لرزه ای بصورت شتاب بیشینه زمین برحسبg برای احتمال وقوع 10 درصد در 50 سال و 64 درصد در 50 سال بترتیب معادل دوره های بازگشت 475 و 50 سال ارایه شده اند. مقادیر فوق برای محدوده ْ5/48 تا ْ5/54 طول شرقی و ْ5/34 تا ْ5/37 درجه عرض شمالی برآورد شده اند که بیشینه آنها برابر g53/0 وg19/0 بترتیب برای دوره های بازگشت فوق می باشند. بدلیل کمبود داده ها با عدم یقین همراه می باشند. نتایج حاصل از این بررسی لزوم برآورد کمیت آهنگ لغزش را برای گسلها جهت مطالعات دقیقتر در آینده آشکار می سازد.

لینک کمکی