مقاله سواد اطلاعاتي در دانشگاه افسري امام علي(ع) (مطالعه موردي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله سواد اطلاعاتي در دانشگاه افسري امام علي(ع) (مطالعه موردي) :
تعداد صفحات :27

سواد اطلاعاتی[1] به معنای داشتن توانایی در شناخت درست منابع اطلاعاتی, توانایی دسترسی مؤثر به آنها و توانایی استفاده هدفمند از منابع می‌باشد. داشتن سواد اطلاعاتی به ‌معنای واقعی آن, می‌تواند به توانمندسازی فرماندهان, مدیران و استادان حوزه دفاع کمک شایانی نماید. این پژوهش به منظور بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی فرماندهان, مدیران و استادان دانشگاه افسری امام علی(ع) و ارائه پیشنهادهایی برای ارتقای آن صورت گرفته است که از نظر نوع هدف, کاربردی است و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها, توصیفی است و برای گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه‌ای (اینترنت, کتابخانه دانشگاهی, سایت‌های تخصصی) و پرسشنامه استفاده شده است. نوع جامعه مورد پژوهش فرماندهان, مدیران و استادان دانشگاه افسری امام علی(ع) است. در تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز روش‌های آماری توصیفی و تحلیلی با استفاده از نرم‌افزار spssبه کار گرفته شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که جامعه پژوهش از نظر تشخیص نیاز اطلاعاتی با میانگین (44/65%), دسترسی مؤثر و کارآمد به اطلاعات با میانگین (05/66%), ارزیابی اطلاعات و کانال‌های اطلاعاتی با میانگین (52/67%), استفاده مؤثر از اطلاعات با میانگین نمره (63/59%), رعایت مسائل حقوقی اطلاعات و شیوه‌های استناددهی با میانگین (88/59%) وضع نسبتاً مطلوبی دارند. در مجموع سواد اطلاعاتی جامعه پژوهش با میانگین درصد (58/63%) و میانگین نمره 18/3 از 5 نمره بالاتر از حد متوسط برآورد شد. با تحلیل‌های صورت گرفته از دانشگاه افسری امام علی(ع) و ماهیت فعالیت‌های این مجموعه و سطح سواد اطلاعاتی فرماندهان, مدیران و استادان آن می‌توان نتیجه‌گیری کرد که با فرهنگ‌سازی, ارائه سمینارها و کارگاه‌های آموزشی, تهیه جزوات آموزشی و گنجاندن دوره آموزشی سواد اطلاعاتی (نظری و عملی) در سرفصل سند استانداردهای مهارت و آموزشی مشاغل فرماندهان, مدیران و استادان سازمانی دانشگاه می‌توان گام بلندی برای ارتقای سواد اطلاعاتی‌ آنها برداشت. 2- Information Literacy

لینک کمکی