مقاله چگونگي اصلاح الگوي مصرف در حوز? اداري جهت پياده‌سازي اقتصاد مقاومتي در دانشگاه افسري امام علي(ع)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله چگونگي اصلاح الگوي مصرف در حوز? اداري جهت پياده‌سازي اقتصاد مقاومتي در دانشگاه افسري امام علي(ع) :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :52

یکی از راهبردهایی که علاوه بر آنکه راه‌های آسیب‌رسان به اقتصاد ملی را مسدود می‌کند, و از طرفی با تهاجمی کردن اقتصاد به جای تدافعی بودن آن, باعث بهبود شاخص فضای کسب‌وکار و کارآمدی نظام اقتصادی کشور در شرایط تحریم و غیر آن می‌شود, اقتصاد مقاومتی است؛ به طوری که بر اساس آن می‌توان نقشه‌ای جامع و علمی در مدیریت منابع مالی و انسانی تنظیم نمود. یکی از راه‌های اجرایی نمودن این راهبرد, اصلاح الگوی مصرف یا به عبارتی تغییر روش استفاده از منابع مالی به سمت مصرف بهینه است. هدف از انجام این پژوهش, شناسایی و تعیین راه‌های اصلاح الگوی مصرف در حوزه اداری در جهت پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی در دانشگاه افسری امام علی‌(ع) است. روش کار پژوهش به صورت پیمایشی و با استفاده از قالب تحلیل آمیخته (کیفی و کمی) بوده و جامع آماری آن تعداد 80 نفر تمام شمار از کارکنان متخصص, صاحب‌نظر و باتجربه در حوزه‌های مختلف دانشگاه می‌باشد که با استفاده از توزیع پرسشنامه و انجام مصاحبه, یافته‌های پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و با ترکیب شاخص‌ها و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل کمی و کیفی, 16 راهکار اصلاح الگوی مصرف مشخص و اولویت‌بندی شده و پیشنهادهای لازم ارائه گردیده است. نتایج حاکی از آن است که اصلاح الگوی مصرف در حوزه اداری بر اساس راهکارهای به دست آمده, در پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی تأثیر مستقیم دارد

لینک کمکی