مقاله اثربخشي خدمات مشاوره‌اي حسابرسي داخلي در آجا در اقتصاد مقاومتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثربخشي خدمات مشاوره‌اي حسابرسي داخلي در آجا در اقتصاد مقاومتي :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :45

هدف اصلی تحقیق دستیابی به چگونگی اثربخش نمودن خدمات مشاوره‌ای حسابرسی داخلی آجا با رویکرد اقتصاد مقاومتی است. اهداف فرعی تحقیق, شناسایی عوامل مؤثر در اثربخشی خدمات مشاوره‌ای حسابرسی داخلی آجا با رویکرد اقتصاد مقاومتی و تعیین میزان تأثیر عوامل خدمات مشاوره‌ای حسابرسی داخلی با رویکرد اقتصاد مقاومتی می‌باشد. سؤال اصلی تحقیق, چگونگی اثربخشی خدمات مشاوره‌ای حسابرسی داخلی آجا در رویکرد اقتصاد مقاومتی است. سؤال‌های فرعی تحقیق نیز عبارت‌اند از: در رویکرد اقتصاد مقاومتی, عوامل اثربخشی خدمات مشاوره‌ای حسابرسی داخلی آجا کدم‌اند و به چه میزان تأثیر می‌گذارند؟ نوع تحقیق کاربردی و روش پژوهش توصیفی با رویکرد آمیخته است. داده‌های تحقیق به روش میدانی و کتابخانه‌ای تهیه ‌شده است. جامعه آماری تحقیق 130 نفر از کارشناسان ارشد در سازمان حسابرسی آجا و مشاغل کنترولر و امور مالی آجا است که با استفاده از روش کوکران 60 نفر به ‌عنوان حجم نمونه تعیین گردیدند. داده‌های کیفی با استفاده از روش تحلیل محتوا و داده‌های کمّی نیز با استفاده از آزمون‌های خی ناپارامتریک, کولموگروف- اسمیرنوف, ویلکاکسون و پی ولیو تحلیل و دو نتیجه تحقیق عبارت‌اند از: 1- در اقتصاد مقاومتی عوامل توسعه جمع‌آوری اطلاعات برای تصمیم‌گیری, تشخیص مشکل و ارائه آن در گزارش‌ها, ارائه پیشنهاد راه‌حل برای رفع مشکلات و پیگیری‌های حسابرسی برای افزایش بهبود فرایند عوامل خدمات مشاوره‌ای حسابرسی داخلی مؤثر در آجا هستند. 2- تأثیر عوامل بالا در اثربخشی حسابرسی داخلی آجا در اقتصاد مقاومتی بیشتر از 70 درصد است.

لینک کمکی