مقاله ارزيابي اثربخشي آموزش‌هاي مهارت محور در بخش صنعت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي اثربخشي آموزش‌هاي مهارت محور در بخش صنعت :
تعداد صفحات :28

تحقیق حاضر با هدف ارزیابی اثربخشی آموزش های مهارت محور در بخش صنعت بر اساس الگوی کرک پاتریک انجام شده است. شاخص¬های مورد نظر در این ارزیابی عبارت بودند از: میزان استفاده از شایستگیها, میزان تسلط بر شایستگیها, زمان مورد نیاز برای فراگیری شایستگیها, میزان تحقق اهداف رفتاری, میزان حل مشکلات مورد نظر, میزان انطباق روش کاری با واقعیتها و میزان تاثیر روشهای ارایه شده در بهبود عملکرد. این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی – کاربردی بوده و در زمره تحقیقات پیمایشی می باشد. جامعه آماری مورد نظر 295 نفر از مهندسین شرکت برق منطقه ای یزد بود. نمونه آماری 90 نفر بودند که از طریق روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب گردیدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات عبارت بود از: فیش‌برداری, پرسشنامه, یادداشت‌ برداری و مصاحبه‌. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS15 استفاده گردید. نتایج نشان داد که مهمترین دلایل اثربخش نبودن اکثر آموزش های مهارت محور در بخش صنعت, نامناسب بودن زمان یادگیری و همچنین انطباق نداشتن آموزش ها با دنیای کار می باشد. ازآنجا که مبنای طراحی و اجرای آموزش¬های مهارت محور, نیاز سنجی می باشد, بنابراین می توان نتیجه گرفت که متأسفانه در اکثر بخش های صنعتی نیازسنجی اصولی صورت نمیگیرد و بیشتر نیازسازی می شود تا نیازسنجی.

لینک کمکی