مقاله بررسي کيفي نقش بازتاب در حل مسئل? رياضي دانشجويان مهندسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي کيفي نقش بازتاب در حل مسئل? رياضي دانشجويان مهندسي :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :29

هدف از پژوهش حاضر بررسی کیفی نقش بازتاب فراشناختی در حل مسئله ریاضی دانشجویان مهندسی است. جامع آماری تحقیق شامل دانشجویان مهندسی عمران, مکانیک و الکترونیک است که در سال تحصیلی 94-1393 در دانشگاه شهید باهنر کرمان مشغول به تحصیل بودند و تعداد 12 نفر از آنان با استفاده از نمونه­گیری هدفمند برای انجام مصاحبه انتخاب شدند. در این مقاله بازتاب فراشناختی بر روی حل مسئله دانشجویان مهندسی در دو مقول دانش و نظارت فراشناختی مورد­بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان داد که «بازتاب»می­تواندتواناییحلمسئلهریاضیدانشجویانمهندسیراافزایشدادهوتواناییکنترلوارزیابیدرستیدرشرایطحلمسئلهبهآنهابدهد.این پژوهش نشان می­دهد حل مسئله امروزه چیزی فراتر از راه­حلهای جزئی و به­کاربردن آنها برای حل مسائل در دسترس است بلکه می­تواند راهی برای تشویق دانشجویان مهندسی باشد تا با علم مهندسی به حل مسائل دنیای واقعی بپردازند؛ زیرا حل مسائل دنیای واقعی فراگیران را به استدلال و قضاوت در سطوح بالاتر و همچنین یافتن ایده­های جدید وامی­دارد.

لینک کمکی