مقاله رابطه باورهاي معرفت‌شناختي، هيجان‌هاي تحصيلي و خودکارآمدي با رويکردهاي يادگيري سطحي و عمقي دانشجويان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله رابطه باورهاي معرفت‌شناختي, هيجان‌هاي تحصيلي و خودکارآمدي با رويکردهاي يادگيري سطحي و عمقي دانشجويان :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :33

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین باورهای معرفت­شناختی, هیجان‌های تحصیلی و خودکارآمدی با رویکردهای یادگیری عمقی و سطحی دانشجویان بود. روش: بدین منظور 396 نفر از دانشجویان گروه‌های علوم انسانی دانشگاه پیام نور مرکز تبریز (294 زن و 102 مرد) با روش نمونه­گیری چندمرحله‌ایبه­طور تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه‌های هیجان‌های تحصیلی مربوط به یادگیری, باورهای معرفت‌شناختی, راهبردهای انگیزشی برای یادگیری و سیاهه رویکردها و مهارت‌های مطالعه بر آن‌ها اجرا شد. داده­ها با استفاده از روش­های آماری آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استاندارد یا همزمان تحلیل شدند. یافته‌ها: نتایج نشان دادند که هیجان تحصیلی لذت از یادگیری و باور معرفت‌شناختی یادگیری سریع/ ثابت پیش‌بینی کننده‌های معنی‌داری رویکرد عمقی یادگیری هستند. از بین این دو متغیر, هیجان تحصیلی لذت از یادگیری دارای ارزش بتای مثبت و در مقابل باور معرفت‌شناختی یادگیری سریع/ ثابت دارای ارزش بتای منفی بودند. در مدل پیش‌بینی رویکرد سطحی یادگیری, دو متغیر هیجان تحصیلی اضطراب و خستگی از یادگیری و باور معرفت‌شناختی دانش ساده/ قطعی از لحاظ آماری معنی‌دار بودند. در این مدل, هر سه متغیرِ اضطراب, خستگی و دانش ساده/ قطعی دارای ارزش بتای مثبت در پیش‌بینی رویکرد یادگیری سطحی بودند. نتیجه‌گیری: نتایج حاکی از آن است که مؤلفه‌های هیجان‌های تحصیلی و باورهای معرفت‌شناختی بخش قابل‌توجهی از رویکردهای سطحی و عمقی دانشجویان را تبیین می‌کنند.

لینک کمکی