مقاله تنوع ژنتيکي و صفات فيزيولوژيکي استرين‌هاي Ralstonia solanacearum مزارع سيب زميني استان همدان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تنوع ژنتيکي و صفات فيزيولوژيکي استرين‌هاي Ralstonia solanacearum مزارع سيب زميني استان همدان :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :16

بیماری پژمردگی باکتریایی ناشی از Ralstonia solanacearum از بیماری­های مهم سیب­زمینی در استان همدان است. برای بررسی تنوع ژنتیکی جدایه‌های R. solanacearum نمونه‌های گیاهی مشکوک به آلودگی در بهار و تابستان سال 1389 از مناطق مختلف این استان جمع‌آوری گردید. کشت اندام‌های آلوده گیاهی (غده و ساقه) روی محیط نوترینت آگار (NA) حاوی تری فنیل تترازولیوم کلراید و بررسی خصوصیات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی, منجر به شناسایی 52 استرین R. solanacearum بیوار A2 گردید. برای تشخیص دقیق­تر جدایه­ها واکنش زنجیره­ای پلیمراز با استفاده از آغازگرهای ps96H و ps96I انجام شد. نتایج PCR نشان داد که نمونه­ها همراه با نمونه استاندارد یک باند مشابه 148جفت بازی تولید نمودند. تنوع ژنتیکی 26 جدایه انتخابی با آغازگرهای BOX و ERIC مورد بررسی قرار گرفت. طول قطعات تکثیری با استفاده از آغازگر BOX A1R در محدوده 100 تا bp1500 و آغازگر ERIC از200 تا bp1200 متغیر بود. گروه­بندی جدایه­های به‌دست آمده با روش UPGMA و براساس ضریب جاکارد با استفاده از داده­های هر دو آغازگـر, جـدایه­ها را در سطح تشابه 74 درصـد به 5 گروه اصـلی منتسب کرد. نتایج حاصل نشان‌دهـنده‌ی آن است که استرین­های R. solanacearum جمع­آوری شده خصوصیات فنوتیپی و ژنتیکی متفاوتی داشتند, هرچند ارتباط مشخصی بین منطقه جغرافیایی و خصوصیات استرین­ها به‌دست نیامد. این بررسی کارآیی روشPCR با آغازگرهایBOX و ERIC را برای نشان دادن چندشکلی ژنتیکی در جمعیت­های R. solanacearum نشان داد.

لینک کمکی