مقاله تأثير شوري بلندمدت بر فعاليت‌هاي آنزيم‌هاي پراکسيداز و ويژگي‌هاي فيزيولوژيک گياه چمن?شور (Aeluropus littoralis)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تأثير شوري بلندمدت بر فعاليت‌هاي آنزيم‌هاي پراکسيداز و ويژگي‌هاي فيزيولوژيک گياه چمن?شور (Aeluropus littoralis) :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :12

تنش شوری, منجر به تنش اکسیداتیو و افزایش رادیکال‌های آزاد اکسیژن می‌شود که برای سلول سمی می‌باشد. گیاهان از چند سیستم آنتی‌اکسیدانتی برای محافظت از سلول‌های خود علیه این سموم استفاده می‌کنند. در این مطالعه اثر تنش بلندمدت شوری بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی پراکسیداز و آسکوربات پراکسیداز, کلروفیل, نشت غشائی و روابط آب برگ در گیاه هالوفیت چمن‌شور (Aeluropus littoralis) مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور ریشه و برگ گیاهان تحت 60 روز تنش شوری با غلظت‌های صفر, 250, 450 و 650 میلی‌مولار NaCl قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که فعالیت آنزیم‌های پراکسیداز و آسکوربات پراکسیدازها در برگ تمام تیمارها افزایش یافته است. فعالیت آنزیم پراکسیداز در تنش 450 و 650 میلی‌مولار و آنزیم آسکوربات پراکسیداز در 250 و 450 میلی‌مولار در ریشه افزایش داشت. در 650 میلی‌مولار میزان نشت غشایی افزایش و میزان کلروفیل و محتوای آب نسبی (RWC) کاهش پیدا کرد.

لینک کمکی