مقاله بهينه¬سازي کشت درون شيشه¬اي پنج رقم گل رز شاخه بريده (Roza hybrid L.)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بهينه¬سازي کشت درون شيشه¬اي پنج رقم گل رز شاخه بريده (Roza hybrid L.) :
تعداد صفحات :17

با توجه به ظرفیت بالای کشت بافت گیاهی در تکثیر, دست­ورزی و نگهداری رقم­های اصلاح شده, پنج رقم گل رز شاخه بریده تجاری Super Green, Maroussia, Full House, Cool Water, Cherry Brandy, در ایران مورد ارزیابی قرار گرفتند. قطعات 2 سانتی­متری ساقه, پس از گندزدایی سطحی با هیپوکلریت سدیم تجاری (50- 10%) و سپس غوطه­وری در اتانول 70% (v/v) به مدت 2 الی 5 دقیقه, در محیط MS کشت شدند. جوانه­های رشد کرده به منظور پرآوری در محیط­های حاوی تیمارهای مختلف تنظیم کننده رشدی (22/2- 11/1- 55/0- 0/0 میکرومولار) BA و (54/0- 27/0- 054/0- 0/0 میکرومولار) NAA مستقر شدند. برای القای ریشه در رقم­ها, تیمار ترکیبی (9/9 میکرومولار) IBA و (4/5 میکرومولار) NAA اعمال شد. بیش­ترین درصد شاخه­های عاری از آلودگی در تیمار 50% هیپوکلریت سدیم تجاری و اتانول 70% به مدت 5 دقیقه به دست آمد. نرخ پرآوری در ترکیب­های تیماری از 0/0% تا 82% بسته به رقم متغییر بود. تیمار (22/2 میکرومولار) BA و (27/0 میکرومولار) NAA در تمامی رقم­ها از بیش­ترین درصد پرآوری و رشد برخوردار بود. درصد تولید ریشه بسته به رقم؛ از 0/0% تا 4/71% تفاوت نشان داد.

لینک کمکی