مقاله بررسي الگوي الکتروفورز دو بعدي ريشه‌ي کلزاي تلقيح شده با باکتري Pseudomonas fluorescens FY32 تحت تنش شوري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي الگوي الکتروفورز دو بعدي ريشه‌ي کلزاي تلقيح شده با باکتري Pseudomonas fluorescens FY32 تحت تنش شوري :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :17

کلزا که به‌منظور استحصال روغن آن تولید می‌گردد, همانند سایر گیاهان زراعی متأثر از شوری می‌شود. شوری خاک به‌عنوان یکی از مهمترین عوامل نامساعد و تنش‌زای غیرزنده اثر نامطلوب بر عملکرد و کیفیت محصولات کشاورزی دارد. باکتریPseudomonasfluorescens جزو باکتری‌های محرک رشد گیاه می‌باشد و در همیاری با گیاهان باعث افزایش رشد مقاومت گیاه در برابر عوامل بیماری‌زا و محدود‌کننده محیطی می­گردد. در این تحقیق شوری در دو سطح صفر و 300 میلی‌مولار نمک NaCl اعمال شد. حضور یا عدم حضور باکتری به‌عنوان تیمارهای دیگر با سه تکرار اعمال گردید و برای تجزیه‌های آماری از طرح کرت‌های خرد شده با طرح پایه‌‌ی کاملاً تصادفی استفاده شد. به‌منظور بررسی پروتئین‌های دخیل در بهبود مقاومت گیاه کلزا به شوری در همیاری با باکتری Pseudomonas fluorescens الگوی الکتروفورز دو بعدی پروتئوم ریشه آن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که از 216 لکه‌ی ظاهر شده 16 لکه‌ی پروتئینی در اثر اعمال تنش شوری, 13 لکه‌ی پروتئینی در حضور باکتری محرک رشد گیاه و 23 لکه در صورت اعمال هر دو تیمار تغییر بیان نشان می‌دهند. پس از شناسایی احتمالی پروتئین‌های مربوطه با استفاده از معیارهای وزن مولکولی و نقطه‌ی ایزوالکتریک مشخص شد این پروتئین‌ها که با افزایش یا کاهش بیان همراه بوده‌اند جزو پروتئین‌های دخیل در مسیرهای متابولیکی/ انرژی‌زایی, پیام‌رسانی, حفاظت و دفاع سلولی, کانالی, ساختار و مکان‌یابی پروتئین‌های دیگر, ساختمان سلولی و رونویسی و ترجمه هستند. با اعمال تیمار شوری یا باکتری یا شوری به‌همراه باکتری, بیشترین تعداد لکه‌های تغییر بیان یافته مربوط به گروه پروتئین‌های متابولیکی/ انرژی‌زایی بود.

لینک کمکی