مقاله بررسي الگوي پروتئيني ژنوتيپ¬هاي کلزا تحت شرايط نرمال و تنش خشکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي الگوي پروتئيني ژنوتيپ¬هاي کلزا تحت شرايط نرمال و تنش خشکي :
تعداد صفحات :16

یکی از روش­های بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ­های گیاهی, استفاده از روش الکتروفورز پروتئین می­باشد. به­منظور بررسی الگوی پروتئینی کلزا, 16 ژنوتیپ در سه تکرار تحت شرایط تنش خشکی و بدون تنش خشکی در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی ارزیابی شد. در مرحله گلدهی کامل در هر دو شرایط رشدی پروتئین کل نمونه­های برگی استخراج گردید. هم­چنین تفکیک پروتئین ذخیره­ای برگ بر اساس روش لاملی و با استفاده از سیستم الکتروفورز ژل پلی­اکریل­آمید در حضور سدیم دو دسیل سولفات در ژل جدا کننده 5/12 درصد و ژل متراکم کننده پنج درصد انجام پذیرفت. در هر دو محیط (شرایط نرمال و تنش خشکی) میانگین برآورد فاصله ژنتیکی به­ترتیب در محدوده 056/0 تا 632/0 و 0 تا 5/0بود. ژنوتیپ­های مورد بررسی بر اساس الگوی پروتئینی و بر اساس ضریب تشابه جاکارد, در شرایط شاهد در سه گروه دسته­بندی و در شرایط تنش نیز در سه گروه قرار گرفتند (در گروه­ها ژنوتیپ­ها به­طور کامل یکسان نبودند) و نتایج SDS-PAGE تفاوت الگوی باندی بین ژنوتیپ­ها را تا حدودی مشخص کرد. بر اساس یافته­های این تحقیق الگوی باندی و به تبع آن گروه بندی ژنوتیپ­ها در دو شرایط تنش خشکی و نرمال متفاوت است.

لینک کمکی