مقاله سيستم القا شونده با اتانول در کالوس‌هاي تراريخت حاصل از کشت پروتوپلاست در گياه چغندرقند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله سيستم القا شونده با اتانول در کالوس‌هاي تراريخت حاصل از کشت پروتوپلاست در گياه چغندرقند :
تعداد صفحات :12

امکان بیان کنترل شده یک ژن در گیاه تراریخت از اهداف دستکاری ژنتیکی است. به­طور معمول این کنترل در سطح رونویسی انجام می‌شود و پیشبر القا شونده با اتانول یکی از پیشبرهای با کارایی زیاد, در تنظیم خارجی بیان ژن است. در این پژوهش, ژن گزارشگر GUS تحت کنترل پیشبر القا شونده با اتانول و خاتمه دهنده OCS تهیه و بیان آن در کالوس‌های حاصل از پروتوپلاست‌های سلول‌های نگهبان روزنه در برگ چغندرقند بررسی گردید. ابتدا, پروتوپلاست‌های مورد اشاره استخراج شدند و کالوس‌های حاصل از این پروتوپلاست‌ها, با اگروباکتریوم دارای سازه پیشبر القا شونده با اتانول و ژن گزارشگر GUS تلقیح شدند. کالوس‌های حاصل از تراریختی با اتانول در شرایط درون شیشه­ای تیمار شده و بیان ژن گزارشگر GUS در آن‌ها قبل و بعد از القا با اتانول بررسی شد. برخی از کالوس‌ها پس از القا با اتانول بیشترین میزان بیان ژنGUS را داشتند ولی قبل از القا با اتانول بیان ژن مشاهده نشد. بیان ژن گزارشگر در این کالوس‌ها زیاد و از نظر مقدار نزدیک به بیان ژن GUS تحت کنترل پیشبر دایمی CaMV 35S بود. زیاد بودن بیان ژن GUS با القای اتانول و عدم بیان آن در شرایط قبل از القا, کارایی این پیشبر در شرایط القایی را نشان داد.

لینک کمکی