مقاله همسانه¬سازي مولکولي، جداسازي و توصيف يک ژن پکتات لياز از بافت حبه انگور بي¬دانه سفيد (Vitis vinifera L. cv. Bidaneh Sefid)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله همسانه¬سازي مولکولي, جداسازي و توصيف يک ژن پکتات لياز از بافت حبه انگور بي¬دانه سفيد (Vitis vinifera L. cv. Bidaneh Sefid) :
تعداد صفحات :21

یکی از فعالیت­های مهم سلول­های گیاهی در دوره رشد آن, فعال نمودن ژن­های عامل و آنزیم­های موثر در تجزیه برخی مواد ذخیره شده در مراحل اولیه تشکیل میوه است. بر اساس مطالعات انجام شده, آنزیم­های مختلفی در تخریب دیواره سلولی و نرم شدن بافت میوه نقش دارند. از مهم­ترین این آنزیم­ها, آنزیم پکتات لیاز می­باشد. در این مطالعه, cDNA ناقص یکی از ژن­های پکتات لیاز از بافت حبه انگور بی­دانه سفید (Vitis vinifera L. cv. Bidaneh Sefid) با استفاده از تکنیک واکنش زنجیره­ای پلی­مراز نسخه­برداری معکوس (Reverse Transcriptase-PCR) جداسازی و در ناقل pUC19 همسانه­سازی و ساختار مولکولی, ویژگی­های بیوشیمیایی و فیلوژنتیکی آن مورد بررسی قرار گرفت. توالی نوکلئوتیدی این ژن, تحت عنوان VvPel1, به­طول bp429 بوده و یک پروتئین با 143 اسیدآمینه را رمز می­کند. وزن مولکولی محاسبه شده و نقطه ایزوالکتریک پیش­بینی شده این پروتئین به­ترتیب برابر 78/15 کیلو دالتون و 53/6 می­باشد. بررسی ساختارهای دوم و سوم توالی پروتئینی VvPel1 نشان داد که این پروتئین از نظر ساختاری مشابه با توالی­های پکتات لیاز گزارش شده از موجودات دیگر می­باشد. توالی پروتئینی به­دست آمده شباهت زیادی را با توالی­های پکتات لیاز سایر گیاهان از قبیل Ricinus communis, Fragaria ananassa, Prunus persica و Populus trichocarpa نشان داد. بررسی فیلوژنتیکی نیز مشخص کرد که این ژن به زیرگروه I پکتات لیازهای گیاهی تعلق دارد.

لینک کمکی