مقاله تاثير رقم و تراکم کشت کوتيلدون بر باززايي نوساقه در کلزا (Brassica napus L.)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تاثير رقم و تراکم کشت کوتيلدون بر باززايي نوساقه در کلزا (Brassica napus L.) :
تعداد صفحات :10

در این پژوهش اثر دو رقم تجاری کلزا (PF-7045-91 و SLM-046), تراکم ریزنمونه (در دو سطح 15 و 30 کوتیلدون در یک پتری‌دیش به قطر10 سانتی­متر) و اثر متقابل آن­ها روی باززایی نوساقه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین رقم­های کلزا از نظر باززایی نوساقه اختلاف معنی‌دار وجود دارد, به­طوری­که رقم PF-7045-91 (با 74% باززایی) برتر از رقم SLM-046 (با 56% باززایی) شناخته شد. بین دو تراکم کشت شده نیز از این لحاظ اختلاف معنی‌دار وجود داشت, به­طوری­که تراکم 15 ریزنمونه (با 79% باززایی) برتری معنی‌داری نسبت به تراکم 30 ریزنمونه (با 51% باززایی) نشان داد. هم­چنین نتایج آزمون تجزیه واریانس حاکی از عدم وجود اختلاف معنی­دار بین اثر متقابل رقم در تراکم کشت بود.

لینک کمکی