مقاله تکثير درون شيشه¬اي پامچال (L. Primula acaulis) با استفاده از ريزنمونه¬هاي نوک شاخساره

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تکثير درون شيشه¬اي پامچال (L. Primula acaulis) با استفاده از ريزنمونه¬هاي نوک شاخساره :
تعداد صفحات :12

این مطالعه بر روی پامچال (Primula acaulis) انجام گرفت. هدف از این پژوهش استقرار و ایجاد پروتکلی قابل تکرار برای تولید و تکثیر درون شیشه­ای این گیاه از نوک شاخساره بود. ابتدا بذرها در محیط موراشیگ و اسکوگ (MS) بدون تنظیم­کننده­های رشد گیاهی کشت گردیدند. سپس, نوک شاخساره به دست آمده از دانهال­های درون شیشه­ای, در چندین محیط پایه MS حاوی غلظت­های مختلف 6- بنزیل آدنین (BA) و تیدیازورن (TDZ), در ترکیب با غلظت­های مختلف 1- نفتالین استیک اسید (NAA) کشت گردید. این آزمایش به­ صورت دو طرح جداگانه فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی اجرا گردید. نتایج نشان داد که درصد پاسخ ریزنمونه­ها در تیمارهای آزمایش اول, از صفر تا 100% و در تیمارهای آزمایش دوم, از 30 تا 100% متغیر بود. محیط­های کشت حاوی یک میلی­گرم در لیتر BA در تیمارهای آزمایش اول و محیط­های حاوی 4/0 میلی­گرم در لیتر TDZ در تیمارهای آزمایش دوم, بیش­ترین شاخساره را تولید کردند. شاخساره­های باززایی شده به سهولت و بدون نیاز به محیط­های کشت ریشه­زایی, ریشه­دار شدند. بیش­ترین تعداد ریشه در محیط 3 میلی­گرم در لیتر BA + 8/0 میلی­گرم در لیتر NAA در تیمارهای آزمایش اول و 4/0 میلی­گرم در لیتر TDZ + 8/0 میلی­گرم در لیتر NAA در تیمارهای آزمایش دوم به­دست آمد. در نهایت گیاهچه­های سازگار شده به محیط برون شیشه­ای برای رشد و نمو بیشتر انتقال یافتند.

لینک کمکی