مقاله مقايسه دو روش باززايي مستقيم و غيرمستقيم در توليد برگ‌هاي حاوي پايه جوانه در چغندرقند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مقايسه دو روش باززايي مستقيم و غيرمستقيم در توليد برگ‌هاي حاوي پايه جوانه در چغندرقند :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :10

چغندرقند یکی از گیاهان صنعتی مهم در ایران و جهان است. پایه جوانه روی برگ, از جمله مهم‌ترین ریزنمونه ­های مورد استفاده در تراریزش این گیاه است. به­ منظور مطالعه ­ی صفت برگ­ های حاوی پایه جوانه در محیط پایه موراشیک و اسکوگ (MS)به دو روش باززایی مستقیم و غیرمستقیم, یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تکرار انجام گرفت. در روش باززایی مستقیم هورمون­ های بنزیل آدنین (BA) و نفتالین استیک اسید (NAA) هر یک به میزان 5/0 میلی­ گرم در لیتر و در روش باززایی غیرمستقیم هورمون­ های 2-4-D و کینتین (Kin)هر یک به میزان 0/5میلی ­گرم در لیتر, دو لاین چغندرقند SBSI-04) و (SBSI-02 و سه نوع ریزنمونه­ی برگ پایه جوانه (جوانه انتهایی), برگ و دمبرگ فاکتورهای مورد مقایسه در این آزمایش بودند. نتایج تجزیه واریانس این مطالعه نشان داد که لاین SBSI-02 با تفاوت معنی­ داری بیشترین باززایی را نشان داد. همچنین اثر نوع ریزنمونه, لاین و روش باززایی روی کارآیی باززایی ریزنمونه ­ها معنی ­داری (P≤0.01)بود. میزان کارآیی باززایی نیز تحت تأثیر اثرات معنی­ دار (P≤0.01) ریزنمونه × لاین قرار گرفت. نتایج این آزمایش نشان داد روش باززایی اثر معنی ­دار (P≤0.01) روی کارآیی باززایی داشت, اما بین دو روش باززایی مستقیم و غیرمستقیم اختلاف معنی ­داری وجود (P≤0.01)نداشت.

لینک کمکی