مقاله اثر کود نيتروکسين بر ميزان بيان ژن Chitinase و Cupi4 در گياهچه‌هاي خيار آلوده به Pythium aphanidermatum

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثر کود نيتروکسين بر ميزان بيان ژن Chitinase و Cupi4 در گياهچه‌هاي خيار آلوده به Pythium aphanidermatum :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :16

خیار میزبان بسیاری از عوامل بیماریزای خاکزاد می‌باشد. شبه­قارچ Pythium apanidermatumبه­عنوان یک عامل خاکزاد, سبب بیماری بوته­میری در خیار می‌گردد. با توجه به توسعه کشاورزی پایدار, استفاده از کودهای بیولوژیک برای مدیریت بیماری­های گیاهی امری ضروری خواهد بود. در این تحقیق اثر کود نیتروکسین در مقاومت گیاهچه­های خیار (رقم ES-2862) مورد بررسی قرار گرفت. بعد از تیمار گیاهچه­های آلوده با نیتروکسین, شدت بیماری در مقایسه با شاهد اندازه­گیری شد. از برگ گیاهچه­ها برای استخراج RNA کل و بررسی بیان کمی دو ژن مسئول مقاومت در گیاه با PCR زمان واقعی استفاده شد. نتایج این ارزیابی نشان داد که شدت بیماری در اثر اعمال کود نیتروکسین کاهش یافت. همچنین بیان ژن­های Chitinase و Cupi4در زمان 24 و 48 ساعت بعد از تلقیح افزایش یافت. میزان بیان ژن Cupi4 نسبت به ژن Chitinase تغییراتبیشتری داشت. نتایج این تحقیق نشان می­دهد که کاربرد نیتروکسین می­تواند باعث افزایش مقاومت خیار علیه بیماری مرگ گیاهچه شود.

لینک کمکی