مقاله ساخت سازه چندمنظوره کلروپلاستي براي ايجاد گياهان تراريخته توليدکننده بيوپليمر زيست‌تخريب‌پذير و مقاوم به شوري، خشکي و سرما

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ساخت سازه چندمنظوره کلروپلاستي براي ايجاد گياهان تراريخته توليدکننده بيوپليمر زيست‌تخريب‌پذير و مقاوم به شوري, خشکي و سرما :
تعداد صفحات :17

چکیده هدف از تحقیق حاضر طراحی و ساخت ناقلین اختصاصی انتقال و بیان کلروپلاستی ژن‌های تولید کننده بیوپلیمر و ایجاد تحمل به تنش‌های غیرزنده بود. بدین‌منظور سه ژن درگیر در مسیر بیوسنتزی پلی‌هیدروکسی بوتیرات جداسازی شد و صحت جداسازی و عملکردی بودن ژن‌ها پس از بیان در وکتور بیانی و تولید باکتری نوترکیب تولیدکننده‌ی PHB اثبات گردید. سپس یک کاست بیانی القایی برای این گروه ژنی تحت پیشبر groE و پایانبر Thr طراحی و در راستای نشانگر neo ادغام شده با زیرواحد بزرگ atpB تحت پیشبر و پایانبر کلروپلاستی psbA و بین توالی‌های loxP همسانه‌سازی شد. کاست حاصل در مرکز توالی هدف‌گیری‌کننده کلروپلاستی چهارکیلوبازی که از ژنوم پلاستیدی جهت ایجاد امکان الحاق کاست‌ها به داخل ناحیه بین ژنی trnI/trnA ژنوم کلروپلاستی از طریق نوترکیبی همولوگ جداسازی شده بود, همسانه‌سازی گردید و دو ناقل پلاسمیدی نوترکیب تحت عنوان pFNPi(+) و pFNPi(-) ساخته شد. علاوه‌بر این ژن badh که با رفع سمیّت از بتائین آلدهید علاوه­بر ایجاد مقاومت به شوری, خشکی, سرما به‌عنوان نشانگر غیرآنتی­بیوتیکی نیز قابل استفاده است, پس از حذف اینترون‌ها, بهینه‌سازی کدونی, حذف جایگاه‌های شناسایی آنزیم‌های اندونوکلئاز داخلی که تحت پیشبر Prrn کلروپلاستی و 5’UTR T7gene10 قرار داده شده بود به وکتور کلروپلاستی مذکور اضافه گردید. سازه حاصل تحت عنوان pFBNPi مناسب برای انتقال ژن به باکتری و ژنوم پلاستیدی گیاه بوده و جهت ایجاد گیاهان مقاوم به شوری, خشکی, سرما و تولیدکننده‌ی بیوپلیمر زیست‌تخریب‌پذیر PHB مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

لینک کمکی