مقاله ارزيابي تنوع ژنتيکي در ارقام برنج با استفاده از نشانگرهاي ريزماهواره

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي تنوع ژنتيکي در ارقام برنج با استفاده از نشانگرهاي ريزماهواره :
تعداد صفحات :13

به­منظور مطالعه تنوع ژنتیکی ژرم‌پلاسم, 74 ژنوتیپ برنج انتخاب شده و با استفاده از 56 جفت آغازگر SSR مورد تجزیه قرار گرفتند. تمامی آغازگرها مناطقی از ژنوم برنج‌ را تکثیر نمودند که در مجموع 399 آلل چندشکل با میانگین 13/7 آلل به ازای هر جایگاه ریزماهواره در ژنوتیپ‌ها تکثیر شد. نشانگرهای RM16, RM3355 و RM8006 با 10 آلل بیشترین تعداد آلل را دارا بودند. میزان اطلاعات چندشکلی برای نشانگرهای مورد بررسی از 56/0 تا 87/0 با میانگین 79/0 متغیر بود. تجزیه خوشه‌ای براساس ضریب تشابه جاکارد با استفاده از روش UPGMA, تمامی ژنوتیپ‌ها را در چهار گروه قرار داد و درصد صحت گروه‌بندی افراد براساس تابع تشخیص 6/98 درصد بود.

لینک کمکی