مقاله تشخيص ژن‌هاي کمي محتواي پروتئين و دماي ژلاتيني شدن دانه برنج در جمعيت رگه‌هاي نوترکيب عنبربو × سپيدرود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تشخيص ژن‌هاي کمي محتواي پروتئين و دماي ژلاتيني شدن دانه برنج در جمعيت رگه‌هاي نوترکيب عنبربو × سپيدرود :
تعداد صفحات :13

شناسایی مکان­های ژنومی کنترل‌کننده صفات پیچیده, با در اختیار قرار دادن اطلاعات ژنتیکی مفید, امروزه به‌عنوان مقدمه برنامه­های اصلاحی انتخاب به کمک نشانگر یک راهکار کاربردی در اصلاح صفات پیچیده محسوب می­گردد. در پژوهش حاضر از 96 لاین اینبرد نوترکیب حاصل از تلاقی ارقام عنبربو در سپیدرود به‌عنوان یک جمعیت مکان­یابی برای شناسایی QTLهای کنترل‌کننده دو صفت مهم مرتبط با کیفیت دانه شامل دمای ژلاتینی­شدن و میزان پروتئین استفاده شد. نقشه پیوستگی با 387 نشانگر تشکیل شد که شامل 263 نشانگر AFLP و 124 نشانگر SSR بود. نتایج حاصل از تجزیه مکان­یابی فاصله­ای مرکب در کل پنج QTL برای دو صفت شناسایی نمود. در بین دو QTL شناسایی شده برای دمای ژلاتینی­شدن, qGT-6در مجاورت ژن wxدر کروموزوم 6 ردیابی شد. با توجه به نقش آلل­های والد عنبربو در هر دو QTL در بالابردن دمای ژلاتینی­شدن, این QTLها می­توانند در بهبود این صفت بسیار کارآ باشند. برای پروتئین دانه نیز سه QTL شناسایی شد که با در نظر گرفتن اثر افزایشی مثبت qPR-1bو بیش از 13 درصد توجیه تغییرات فنوتیپی آن می­تواند پس از اشباع نقشه در آن ناحیه ژنومی و در صورت تأیید نتایج, در برنامه انتخاب به کمک نشانگر در نظر گرفته شود.

لینک کمکی