مقاله خوشه‌بندي ژنتيکي گونه غالب باکتري‌هاي گره‌زاي ريشه باقلا بر پايه ژن 16 rDNA و الگوي فنوتيپ آن‌ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله خوشه‌بندي ژنتيکي گونه غالب باکتري‌هاي گره‌زاي ريشه باقلا بر پايه ژن 16 rDNA و الگوي فنوتيپ آن‌ها :
تعداد صفحات :12

باقلا یکی از مهم­ترین بقولات دانه­ای جهان است. شناسایی و خوشه­بندی باکتری­های همزیست با ریشه این گیاه برای استفاده زراعی و نیز تعیین جایگاه رده­بندی باکتری از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. در بهار 1388 از ریشه باقلا در مزارع استان لرستان با حرکت زیگزاگی در قطر مزرعه به­صورت تصادفی نمونه­برداری شد. از گره­های ریشه باقلا 65 استرین باکتری روی محیط­کشت YMA جدا شد که 58 استرین گره­زا بودند. ویژگی­های فنوتیپی استرین­ها­ی گره­زا براساس روش­های استاندارد باکتری­شناسی بررسی شد. نتایج نشان داد که باکتری­های گره­زای ریشه باقلا در استان لرستان وابسته به­ گونه­هایRhizobium leguminosarum به­عنوان گونه غالب وR. etli هستند. پس از استخراج DNA از استرین­ها از پرایمرهای اختصاصی برای تکثیر ژن کدکننده 16SrDNA استفاده شد. توالی محصول PCR به­دست آمده از یک استرین نماینده غالب تعیین و با بانک داده­های سایت NCBI مقایسه شد. نتایج حاصل از مقایسه توالی نوکلئوتیدهای تکثیر شده ژن مزبور نشان داد که استرین NSZ3 شباهت بالایی به استرینR. leguminosarum bv. viciae strain BIHB 1157 دارد. خوشه­بندی استرین­های جدا شده بیانگر قرار گرفتن استرین NSZ3در یک خوشه جداگانه ولی با شباهت بالا و درمیان استرین­های متنوع شناسایی شده R. leguminosarum bv. viciae بود.

لینک کمکی