مقاله بررسي خصوصيات ژنوتيپي و فنوتيپي عامل بلايت گردو در استان‌هاي فارس و لرستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي خصوصيات ژنوتيپي و فنوتيپي عامل بلايت گردو در استان‌هاي فارس و لرستان :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :13

طی سال‌های 1391-1390, 24 جدایه باکتری از درختان گردو آلوده به بلایت باکتریایی از استان‌های فارس و لرستان جداسازی شد. به منظور بررسی خصوصیات فنوتیپی و ژنوتیپی, آزمون‌های فیزیولوژیکی, بیوشیمیائی و rep-PCR با استفاده از آغازگرهای BOX, ERIC و REP انجام گردید. سویه‌های مورد بررسی, گِرم منفی, هوازی اجباری, اکسیداز منفی, کاتالاز مثبت, قادر به هیدرولیز آسکولین, تولید H2S از سیستئین و استفاده از قندهای گلوکز, سوکروز, دی‌مانوز و دی‌سوربیتول بودند. جدایه‌ها تفاوت کمی در هیدرولیز توئین 80, هیدرولیز نشاسته, تحمل به نمک طعام 3 درصد و استفاده از قند ال‌آلانین داشتند. همچنین آزمون‌های بیماری‌زایی و آنتی‌بیوگرام روی جدایه‌ها انجام شد. براساس خصوصیات فنوتیپی, بیماری‌زایی و تکثیر قطعه 413 جفت بازی با آغازگر rev_seq در واکنش PCR, جدایه‌های مذکور به عنوان Xanthomonas arboricola pv. juglandis تشخیص داده شدند. بر پایه آنالیز عددی خصوصیات فنوتیپی جدایه‌ها تقریبا همگن و بیش از 87 درصد شباهت داشتند. سویه‌ها بر اساس rep-PCR با استفاده از آغازگرهای مذکور در دو گروه اصلی قرار گرفتند. در مجموع سویه‌ها از نظر خصوصیات فنوتیپی و ژنوتیپی مشابه بودند و استفاده از rep-PCR نتوانست سویه‌ها را بر اساس منشا جغرافیایی از هم تفکیک نماید. همچنین این اولین گزارش از بیماری باکتریایی بلایت گردو از استان فارس است.

لینک کمکی