مقاله شناسايي نشانگرهاي ريزماهواره پيوسته با ژن¬هاي مقاومت به بلايت فوزاريومي سنبله در گندم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله شناسايي نشانگرهاي ريزماهواره پيوسته با ژن¬هاي مقاومت به بلايت فوزاريومي سنبله در گندم :
تعداد صفحات :10

به­منظور شناسایی نشانگر‌های مولکولی پیوسته با ژن‌های کنترل‌کننده مقاومت به بلایت فوزاریومی سنبله در گندم, جمعیت‌هایF3:4 وF3:5 حاصل از تلاقی دو والد فلات (حساس) و سومای3 (مقاوم) طی دو سال, در شرایط مزرعه و تحت آلودگی مصنوعی, مورد ارزیابی فنوتیپی قرار گرفتند. توسعه بیماری به­وسیله سطح زیر منحنی پیشرفت آلودگی اندازه­گیری شد. چند شکلی والدین با استفاده از 170 جفت آغازگر ریزماهواره بررسی شد و از 41 آغازگر چندشکل در بین والدین, برای ارزیابی 138 فرد از جمعیت F3:4استفاده شد. بررسی نتایج فنوتیپی نشان داد که والدین و جمعیت‌های درحال تفکیک در مقاومت به بیماری, دارای اختلاف‌های معنی‌دار بودند. بهترین تفکیک برای مقاومت در 22 تا 26 روز پس از آلودگی اولیه مشاهده شد. با استفاده از تجزیه مولکولی, دو QTL مرتبط با مقاومت به بیماری, بر روی بازوی کوتاه کروموزوم‌­های 3B و 5B در جمعیت مورد ارزیابی شناسایی شدند که مجموعاً 16 درصد از تغییرات سطح زیر منحنی پیشرفت آلودگی را توجیه کردند.

لینک کمکی