مقاله اثر زمان و محلول?پاشي چند تنظيم?کننده‌ رشد گياهي بر خصوصيات فيزيکوشيميايي و عملکرد عناب (Ziziphus jujube)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثر زمان و محلول?پاشي چند تنظيم?کننده‌ رشد گياهي بر خصوصيات فيزيکوشيميايي و عملکرد عناب (Ziziphus jujube) :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :17

عناب (Ziziphus jujube) به­طور وسیعی در خراسان جنوبی پرورش می­یابد. درختی سازگار به مناطق خشک و گرم می­باشد. این آزمایش به­صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. در این تحقیق جیبرلیک اسید (GA3), نفتالین استیک اسید (NAA) و 6-بنزیل آدنین (BA) هر کدام در پنج غلظت (صفر, 20, 40, 60 و80 پی­پی­ام) به تنهایی و هر سه تنظیم­کننده رشد توأم با یکدیگر در سه زمان مختلف تمام گل, تمام گل + 50 روز پس از تمام گل و 50 روز پس از تمام گل بر روی عناب محلول­پاشی گردیدند. نتایج نشان داد محلول­پاشی در زمان­های تمام گل و تمام گل + 50 روز پس از تمام گل سبب افزایش معنی­دار اندازه میوه (طول و قطر), وزن میوه, عملکرد و مجموع مواد جامد قابل حل (TSS) نسبت به زمان 50 روز پس از تمام گل گردیدند. غلظت­های بالاتر از40 پی­پی­ام GA3, NAA و BA+NAA +GA3 سبب افزایش معنی­دار اندازه میوه (طول و قطر), وزن میوه, عملکرد و TSSنسبت به شاهد (صفر پی­پی­ام) و همه غلظت­های BA گردیدند. محلول­پاشی تنظیم­کننده­های رشد گیاهی تأثیر معنی­داری بر دیگر خصوصیات شیمیایی میوه (ویتامینث, pH, اسیدیته و مقدار کاروتنوئید) نداشت.

لینک کمکی