مقاله بررسي نقش تعديلگر رهبري زهر آگين ميان سرمايه اجتماعي و بد رفتاري سازماني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي نقش تعديلگر رهبري زهر آگين ميان سرمايه اجتماعي و بد رفتاري سازماني :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :24

هدف پژوهش بررسی نقش تعدیلگر رهبری زهر آگین در رابطه میان سرمایه اجتماعی و بد رفتاری سازمانی میان کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) می باشد. روش تحقیق در این پژوهش, توصیفی است و از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری 588 نفر از کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) می باشد. از این میان بر اساس جدول مورگان 232 نفر به عنوان نمونه انتخاب و بر اساس نمونه گیری طبقه‌ای تصادفی, پرسشنامه بین آنها توزیع و داده‌ها جمع آوری گردید. در این پژوهش برای سنجش متغیر سرمایه اجتماعی از پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیتوگوشال (1998) که دارای 3 بعد ساختاری, ارتباطی و شناختی می‌باشد استفاده شده است. برای سنجش رهبری زهر آگین از پرسشنامه ای دارای 30 سوال که توسط اشمیت (2008) طراحی شده استفاده شده که بطور دقیق تر این پرسشنامه دارای 5 بعد کار غیر قابل پیش بینی بودن رهبریخود ترفیعی رهبری, خود شیفته بودن رهبری, آمرانه بودن رهبری و رفتار توهین آمیز می باشد برای سنجش بد رفتاری سازمانی از پرسشنامه 14 سوالی آکوینو (1999) استفاده شده که شامل 7 سوال برای سنجش رفتارهای معطوف به فرد و 8 سوال برای سنجش رفتارهای معطوف به گروه می‌باشد این مقیاس 15 سوالی از پایایی بالایی برخوردار است برای بررسی مدل مفهومی از روش معادلات ساختاری((SEM و از نرم‌افزار Smart PLS استفاده شده است. یافته ها نشان می دهند که, سرمایه اجتماعی, بر بد رفتاری کارکنان تاثیرمعکوس دارد و نیز رهبری زهر آگین رابطه بین سرمایه اجتماعی و بد رفتاری کارکنان را تعدیل می کنند.

لینک کمکی