پاورپوینت درخت پوشا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت درخت پوشا :

پاورپوینت درخت پوشا

درخت پوشا

درخت پوشای مینیمم

الگوریتم کراسکال

الگوریتم پرایم

الگوریتم سالین

lدرختT درخت پوشای گراف Gاست اگرT زیرگرافG باشد که حاوی تمامی رئوس G است.

lدرخت پوشا را می توان با استفاده از BFSو DFS بدست آورد…

lیکی از خواص جالب درخت پوشا: درخت پوشا کوچک ترین زیرگراف است...

lتعریف1:منظورازهزینه درخت پوشای یک گراف بدون جهت وزن دار,مجموع هزینه (وزن)های یال های درخت پوشا است.

lتعریف2: درخت پوشا با کمترین هزینه ,درخت پوشایی است که کمترین هزینه را دارد.

l3 الگوریتم برای بدست آوردن MSTوجود دارد.

–الگوریتم کراسکال

–الگوریتم پریم

–الگوریتم سالین

لینک کمکی